'Kies voor noordelijke variant N340'

Balkbrug - Opnieuw geeft Henk Hof namens Plaatselijk Belang Balkbrug aan dat de strijd nog niet is gestreden, wat betreft de plannen rondom de N340. ‘Er is nog geen besluit genomen’, zegt hij in een eerste reactie.

‘De Statenleden hebben een brief gekregen waarin een opsomming van de mogelijke bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor het hele plan staan vermeld. Wij zijn van mening dat de doelstelling van doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid erg onder druk komt te staan.’

De brief gaat uit van een basispakket van € 135 miljoen. Daarnaast zijn ‘bouwstenen’ (deelprojecten) aangedragen waaronder ook de ongelijkvloerse kruising in Balkbrug. ‘Die deelprojecten komen dus boven op het genoemde bedrag’, vervolgt Hof zijn betoog.

Huidige snelheden

De voorstellen die nu bij de Statenleden liggen gaan uit van handhaving van de huidige snelheden op de N340 en N377. ‘Dan gaat de laatstgenoemde weg meer verkeer aantrekken dan nu al het geval is. Sinds het aanleggen van de rondweg Witte Paal-N48 is de verkeersdruk in Balkbrug alleen maar toegenomen. Als de huidige plannen worden overgenomen zal die verkeersdrukte zeker niet minder worden. Het heeft er zelfs alle schijn van dat de N377 de ‘hoofdslagader’ wordt in plaats van de N340. Dit versterkt no meer de noodzaak van een ongelijkvloerse kruising in Balkbrug en de andere noodzakelijke aanpassingen aan de N377.’

Wandelgangen

Plaatselijk Belang Balkbrug pleit er bij monde van Henk Hof nogmaals voor om terug te gaan naar de situatie van oktober 2009. ‘Toen is het besluit voor het voorkeursalternatief genomen. Neem dat besluit in heroverweging en kies dan voor de Noordelijke Variant. Deze moet volgens berekening 170 miljoen kosten en heeft als resultaat dat er een veel betere doorstroming zal komen. Ook is dat plan beter voor de leefbaarheid en veiligheid. Ook voor de plaats Hardenberg is dat de oplossing. Hardenberg wordt door de voorgestelde bezuinigingen steeds onaantrekkelijker voor bedrijven en dat is slecht voor de werkgelegenheid en de regionale economie.’

Wanneer de Statenleden nu instemmen met het basispakket en men daar enkele deelprojecten aan toevoegt komt men ook al snel aan € 170 miljoen. ‘De gedeputeerde moet nog een voorstel maken aan de hand van de aangeleverde informatie’, legt Hof uit. ‘De behandeling van dat voorstel vindt 5 februari plaats in de commissie en wij zijn daar zeker bij aanwezig en zullen ook zeker gaan inspreken. Wij gaan er vanuit dat, wanneer niet gekozen wordt voor de Noordelijke Variant, de ongelijkvloerse kruising er toch komt in Balkbrug.’

Deze mening baseert Plaatselijk Belang op geluiden in de wandelgangen. ‘We rekenen op een proces waarbij men het plan beoordeelt op inhoud en zich niet laat verleiden tot een politiek spel’, aldus een strijdvaardige Henk Hof.