Windpark De Veenwieken gaat definitief door: tien windmolens in 2019

​Hardenberg / Dedemsvaart - De Raad van State heeft de beroepschriften tegen het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor windpark De Veenwieken ongegrond verklaard.

Daarmee zijn de plannen onherroepelijk geworden. De initiatiefnemers starten in 2018 met de voorbereidingen voor de bouw van het windpark. De bouw van tien windmolens start naar verwachting in 2019.

In het gebied tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg is windpark De Veenwieken gepland. Het windpark bestaat uit vijf turbines op grondgebied van de gemeente Hardenberg en vijf turbines op grondgebied van de gemeente Ommen.

Hoogte van 98 meter

De tien windmolens krijgen een ashoogte van 98 meter en een rotordiameter van 103 meter. Dat betekent dat de wieken 51,5 meter lang worden. De tiphoogte – het bovenste puntje van de wiek als deze recht overeind staat – wordt daarmee 149,5 meter. De tien windmolens wekken naar verwachting 70 miljoen tot 75 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. Dat is evenveel als 23.000 tot 25.000 huishoudens verbruiken (bij 3000 kWh per huishouden).

Ruimtelijke procedures

Om realisatie van het windpark mogelijk te maken, zijn verschillende ruimtelijke procedures doorlopen. In september 2016 hebben de gemeenteraad van Hardenberg en Provinciale Staten van Overijssel het bestemmingsplan en inpassingsplan vastgesteld. Ook zijn door gemeente en provincie de omgevingsvergunningen voor de bouw van de windturbines verleend. 

Omdat de gemeente Ommen heeft aangegeven geen medewerking te willen verlenen aan het windpark, is de provincie Overijssel ‘bevoegd gezag’ voor het deel van het windpark dat in de gemeente Ommen ligt.

Vijf beroepsschriften

Bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn vijf beroepschriften ingediend tegen de besluiten van provincie en gemeente om het inpassingsplan en bestemmingsplan vast te stellen en de omgevingsvergunningen te verlenen. De zitting over deze zaak heeft eind september 2017 plaatsgevonden. Tijdens de zitting hebben de indieners van de beroepschriften, provincie Overijssel, gemeente Hardenberg en de initiatiefnemers van het windpark hun standpunten naar voren gebracht.  Eén beroepschrift is tijdens deze zitting niet-ontvankelijk verklaard.

Op woensdag 20 december 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de resterende vier beroepschriften ongegrond verklaard. Dat betekent dat de besluiten van provincie en gemeente in stand blijven. Daarmee zijn het bestemmingsplan, inpassingsplan en de omgevingsvergunningen onherroepelijk geworden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste bestuursrechter van het land. Tegen haar uitspraken is geen hoger beroep meer mogelijk. 

Start bouw

De initiatiefnemers starten begin 2018 met de voorbereidingen voor de realisatie van windpark De Veenwieken. Zo moeten de 10 windturbines besteld worden. Vanwege de lange levertijd van de turbines is de verwachting dat de bouw van windpark De Veenwieken in het najaar van 2018 start met het aanleggen van wegen. De bouw van de windturbines vindt plaats in de loop van 2019.